หมวดหมู่น่าสนใจ

บทความล่าสุด

 • thumbnail

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558

  ชุดพระเหรียญโชคลาภ ปี2558, พระโชคลาภปี58, บูชาได้โชค ได้ลาภ ปี2558, วัดพลับ, คณะ5

 • thumbnail

  เหรียญพระสีวลี

  เหรียญพระสีวลี, เหรียญโลหะพระสีวลี, คณะ5 วัดราชสิทธาราม

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

 • thumbnail

  งานพุทธาภิเษก เหรียญพระสีวลี คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

  งานพุทธาภิเษกเหรียญพระสีวลี วันที่ 29 พฤษจิกายน 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)

 • thumbnail

  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

 • การเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ประจำปี 2557

  thumbnail

  เขียนเมื่อ 2014-11-05 13:55:51

  3880 ครั้ง


  การเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ประจำปี 2557

            “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ประจำปี 2557 วัดไตรมิตรฯ เป็น “สมเด็จพระพุฒาจารย์” รูปใหม่ ขณะที่ “พระธรรมกิตติวงศ์” วัดราชโอรสาราม ขึ้นรองสมเด็จที่ราชทินนาม “พระมหาโพธิวงศาจารย์” ส่วน “หลวงพ่อเณร-พระราชพิพัฒนโกศล” วัดศรีสุดาราม เป็น “พระเทพประสิทธิมนต์” พระนักพัฒนาจากวัดกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าคุณใหม่ที่ “พระสิทธิวีรานุวัฒน์”

            การเลื่อนสมณศักดิ์ในวงการพระพุทธศาสนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา-เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 85 รูป ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต ประกอบด้วย 1. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็น “สมเด็จพระพุฒาจารย์” 2. พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม กทม. เป็น “พระมหาโพธิวงศาจารย์” 3. พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร กทม. เป็น “พระพรหมกวี” 4. พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น “พระพรหมเวที” 5. พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา กทม. เป็น “พระพรหมเสนาบดี” 6. พระเทพรัตนมุนี วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี เป็น “พระธรรมวิมลมุนี” 7. พระเทพวรสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็น “พระธรรมเสนาบดี” 8. พระเทพปริยัติยาจารย์ วัดสร้อยทอง กทม. เป็น “พระธรรมปริยัติโสภณ” 9. พระเทพมงคลรังษี วัดอรุณราชวราราม กทม. เป็น “พระธรรมมงคลเจดีย์”

            10. พระราชพิพัฒนโกศล วัดศรีสุดาราม กทม. เป็น “พระเทพประสิทธิมนต์” 11. พระราชวชิราภรณ์ วัดพระเชตุพนฯ กทม. เป็น “พระเทพวีราภรณ์” 12. พระราชภาวนาวราจารย์ วิ. วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ เป็น “พระเทพภาวนาวิกรม วิ.” 13. พระราชปริยัติโยดม วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น “พระเทพปริยัติมงคล” 14. พระราชวรธรรมโกศล วัดชัยมงคล จ.สงขลา เป็น “พระเทพสุธรรมญาณ” 15. พระราชธรรมาภรณ์ วัดกลาง จ.สมุทรปราการ เป็น “พระเทพสมุทรมุนี” 16. พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศ กทม. เป็น “พระเทพรัตนมุนี” 17. พระราชธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น “พระเทพมงคลวิเทศ” 18. พระสิริชัยโสภณ วัดมหาธาตุฯ กทม. เป็น “พระราชสุรวาที” 19. พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็น “พระราชรัชมุนี”

            20. พระวิสุทธิพงษ์เมธี วัดเศวตฉัตร กทม. เป็น “พระราชพิพัฒนโกศล” 21. พระเกศีวิกรม วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์ เป็น “พระราชพุฒิเมธี” 22. พระประสิทธิสุตคุณ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เป็น “พระ ราชธรรมาภรณ์” 23. พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข กทม. เป็น “พระราชปัญญาโสภณ” 24. พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระราชวัชราภรณ์” 25. พระสุธีวราภรณ์ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี เป็น “พระราชธีราจารย์” 26. พระอมรเมธี วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น “พระราชปริยัติวิธาน” 27. พระปริยัติวรากร วัดคฤหบดี กทม. เป็น “พระราชสิทธิมงคล” 28. พระสุธีธรรมาภรณ์ วัดมหาพฤฒาราม กทม. เป็น “พระราชวชิราภรณ์” 29. พระพิศาลศาสนกิจ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร (ธ) จ.สุรินทร์ เป็น “พระราชวิสุทธิมุนี วิ.”

            30. พระบวรปริยัติกิจ วัดสว่างสุวรรณาราม จ.นครพนม เป็น “พระราชสิริวัฒน์” 31. พระภัทรธรรมสุธี วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ) กทม. เป็น “พระราชวินยาภรณ์” 32. พระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เป็น “พระราชนันทมุนี” 33. พระโสภณธรรมวาที วัดบางนานอก กทม. เป็น “พระราชรัตนโสภณ” 34. พระสุธีปริยัติธาดา วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท เป็น “พระราชปริยัติสุธี” 35. พระชินวงศเวที วัดตรีทศเทพ กทม. เป็น “พระราชสารสุธี” 36. พระวิสุทธิธรรมคณี วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต เป็น “พระราชสิริมุนี” 37. พระสุวรรณวรมุนี วัดทองธรรมชาติ กทม. เป็น “พระราชธรรมมุนี” 38. พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี จ.นครนายก เป็น “พระราชพรหมคุณ” 39. พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐฯ เป็น “พระราชมงคลรังษี”

            40. พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ ประเทศสหรัฐฯ เป็น “พระราชธรรมวิเทศ” 41. พระวิเทศโพธิคุณ วัดปากน้ำ ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็น “พระราชรัชวิเทศ” 42. พระครูศีลพัฒนชัย วัดสระไม้แดง จ.ชัยนาท เป็น “พระชัยนาทมุนี” 43. พระมหาจันทราวุฒิ ป.ธ.9 วัดตะพานหิน จ.พิจิตร เป็น “พระศรีวิกรมมุนี” 44. พระมหาเชิดชัย ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระเมธีวราภรณ์” 45. พระมหามานิตย์ ป.ธ.9 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ จ.หนองคาย เป็น “พระศรีญาณวงศ์” 46. พระมหาวิมาน ป.ธ.8 วัดปากน้ำ จ.อุบลราชธานี เป็น “พระศรีวิสุทธิมุนี” 47. พระครูปริยัติกิจ วัดกลาง จ.มหาสารคาม เป็น “พระมงคลปริยัติคุณ” 48. พระครูวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ เป็น “พระโกศัยเจติยารักษ์” 49. พระครูโอภาสบุญวัฒน์ วัดเขาสำเภาทอง จ.ระยอง เป็น “พระญาณรังสี”

            50.พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์) วัดมิ่งเมือง จ.น่าน เป็น “พระสุนทรมุนี” 51.พระครูสุทธิวรญาณ วัดสุทธจินดา(ธ) จ.นครราชสีมา เป็น “พระวินัยโมลี” 52.พระครูโสภิตจันทสาร วัดไตรภูมิ จ.บึงกาฬ เป็น “พระบวรปริยัติกิจ” 53.พระครูศรีปริยัตยากร วัดพระธาตุคีรีเขต จ.พังงา เป็น “พระสิริธรรมมาจารย์” 54.พระครูศรีกิตติสุนทร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็น “พระวิสุทธิพงษ์เมธี” 55.พระครูกิตติสารสุมณฑ วัดศรีสุทธาวาส (ธ) จ.นครราชสีมา เป็น “พระภัทรธรรมสุธี” 56.พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจรเข้ (ธ) จ.ปราจีนบุรี เป็น “พระปราจีนมุนี” 57.พระครูบวรสิกขการ วัดดาวดึงษาราม กทม. เป็น “พระสิริชัยโสภณ” 58.พระมหาสนธ์ ป.ธ.9 วัด บรมนิวาส (ธ) กทม. เป็น “พระอมราภิรักขิต” 59.พระมหาประจักษ์ ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส (ธ) กทม. เป็น “พระกิตติสารมุนี”

            60.พระมหาวีระชัย ป.ธ.9 วัดชนะสงคราม กทม. เป็น “พระศรีปริยัติดิลก” 61.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กทม. เป็น “พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.” 62.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดปทุมวนาราม (ธ) กทม. เป็น “พระกิตติสารสุธี” 63. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วัดปากน้ำ กทม. เป็น “พระศรีสมโภช” 64.พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธาราม กทม. เป็น “พระพุทธพยากรณ์” 65.พระครูปลัดวุวัฒนสมาธิคุณ วัดยานนาวา กทม. เป็น “พระโสภณธรรมวาที” 66.พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระอุดมสารโสภณ” 67.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ วัดประยุรวงศาวาส กทม. เป็น “พระพิศิษฏ์–วิหารการ” 68.พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ วัดสะแก จ.นครราชสีมา เป็น “พระภาวนาประชานาถ วิ.” 69.พระมหาจำนงค์ ป.ธ.9 วัดพันม่วง จ.สุพรรณบุรี เป็น “พระศรีธรรมคุณาธาร”

            70.พระมหาอุ้น ป.ธ.9 วัดใหญ่ศรีสุวรรณ กทม. เป็น “พระศรีสุธรรมเมธี” 71.พระมหาสนั่น ป.ธ.9 วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร เป็น “พระศรีศากยวงศ์” 72.พระเชาว์ ป.ธ.7 วัดศาลา จ.นครราชสีมา เป็น “พระพิศาลปริยัติการ” 73.พระครูพิเศษเขมาจาร วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “พระสุวรรณสุมงคล” 74.พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระภาวนาเขมคุณ วิ.” 75.พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี เป็น “พระสิทธิวีรานุวัฒน์” 76.พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน” 77.พระมหาบุญทัม ป.ธ.9 วัดพุทธบูชา (ธ) กทม. เป็น “พระสุธีวินยานุวัตร” 78. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดนวมินทราชูทิศ ประเทศ สหรัฐฯ เป็น “พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.” 79.พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม ประเทศสหรัฐฯ เป็น “พระวิเทศพรหมคุณ”

            80.พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ เป็น “พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.”81.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดีย เป็น “พระวิเทศโพธิคุณ” 82.พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดพระธรรมกาย ประเทศเบลเยียม เป็น “พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.” 83.พระครูโสภิตจริยาภรณ์ วัดไทยเชตวัน ประเทศมาเลเซีย เป็น “พระโสภณจริยภรณ์” 84. พระครูวิเทศธรรมภาวนา วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็น “พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.” 85.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน เป็น “พระวิเทศธรรมาภรณ์”

  ที่มา : Horonumber

  เเสดงความคิดเห็น

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  thumbnail
  งานพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา วันท...

  งานพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ.คณะ5วัดราชสิทธาราม โดยพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

  thumbnail
  เลือกของทำบุญอย่างไรให้เหมาะสม

  การทำบุญ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นได้ใช้ประโยชน์มากน

  thumbnail
  พระประจำวันเกิดทั้ง 8 และประวัติ...

  เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประชากรร้อยละ 95 ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งนี้ นอกจากพระประธานที่พุทธศาสนิกช

  thumbnail
  พระโบราณกับการความอุทิศตน ด้วยก...

  การรักษาศพหรือการทำมัมมี่ของคนที่ตายแล้วก็ว่าน่าทึ่งแล้ว แต่การทำมัมมี่ตัวเองทั้งๆ ที่ ยังไม่ตาย น่าทึ่งมากยิ่งกว่า ซึ่งอยากจะบอกว่า กระบวนการทำมัมมี่